‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుక

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

 • తెలంగాణ యాస, భాష, బోనాల నేపథ్యంలో చిత్రీకరించిన ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకలు ప్రేక్షకుల కేరింతల మధ్య ఆదివారం గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జరిగాయి. హీరోయిన్‌ నిధి అగార్వాల్‌ బోనమెత్తి అలరించగా.. హీరో రామ్‌ డైలాగ్‌లకు అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గ్రేటర్‌ వరంగల్‌ మేయర్‌ గుండా ప్రకాశ్‌రావు, హైమావతి దంపతులు పాల్గొన్నారు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top