అగ్ని జ్వాలలతో ఎగిసిపడ్డ తిరుమల శేషాచలం అడవులు

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

 • తిరుమల శేషాచలం అడవుల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు.మొదటి ఘాట్‌రోడ్డులోని 33వ మలుపు వద్ద చెలరేగిన మంటలు. సాయంత్రం 6 నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నా కనీసం ఫారెస్టు అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, విజలెన్స్‌ సిబ్బందికి సమాచారం లేకపోవడంతో సుమారు ఒకటిన్నర గంట ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న అధికారులు హుటాహుటీన ఫైర్‌ ఇంజన్‌తో విజిలెన్స్‌ సిబ్బంది, ఫారెస్టు సిబ్బంది చేరుకున్నారు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top