రైతన్న ఎమ్మెల్యే ఆర్కే

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

 • నాణానికి ఓ వైపు అన్నట్లు ఇప్పటివరకూ ఆళ్ల రామకృష్ణారెడ్డి చాలామందికి మంగళగిరి వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ ఎమ్మెల్యేగానే తెలుసు. అయితే ఆయన రైతు కూడా. వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో ఎమ్మెల్యే ఆర్కే.. సామాన్య రైతు మాదిరిగా పొలంలో దుక్కి దున్నటం, నారు మోయడం ,నాట్లు వేయడం మొదలు.. తోటి కూలీలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్న దృశ్యాలు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter


మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top