‘కేజీఎఫ్‌’ ప్రీ రిలీజ్‌ ఫంక్షన్‌

 • యష్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌ (కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌)’. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వారాహి చలన చిత్రం అధినేత సాయి కొర్రపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా బిగ్‌ సీడీ, ఆడియో సీడీలను హైదరాబాద్‌లో దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

 • యష్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌ (కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌)’. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వారాహి చలన చిత్రం అధినేత సాయి కొర్రపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా బిగ్‌ సీడీ, ఆడియో సీడీలను హైదరాబాద్‌లో దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

 • యష్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌ (కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌)’. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వారాహి చలన చిత్రం అధినేత సాయి కొర్రపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా బిగ్‌ సీడీ, ఆడియో సీడీలను హైదరాబాద్‌లో దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

 • యష్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌ (కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌)’. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వారాహి చలన చిత్రం అధినేత సాయి కొర్రపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా బిగ్‌ సీడీ, ఆడియో సీడీలను హైదరాబాద్‌లో దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

 • యష్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌ (కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌)’. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వారాహి చలన చిత్రం అధినేత సాయి కొర్రపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా బిగ్‌ సీడీ, ఆడియో సీడీలను హైదరాబాద్‌లో దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

 • యష్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌ (కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌)’. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వారాహి చలన చిత్రం అధినేత సాయి కొర్రపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా బిగ్‌ సీడీ, ఆడియో సీడీలను హైదరాబాద్‌లో దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

 • యష్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌ (కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌)’. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వారాహి చలన చిత్రం అధినేత సాయి కొర్రపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా బిగ్‌ సీడీ, ఆడియో సీడీలను హైదరాబాద్‌లో దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

 • యష్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌ (కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌)’. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వారాహి చలన చిత్రం అధినేత సాయి కొర్రపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా బిగ్‌ సీడీ, ఆడియో సీడీలను హైదరాబాద్‌లో దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

 • యష్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌ (కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌)’. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వారాహి చలన చిత్రం అధినేత సాయి కొర్రపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా బిగ్‌ సీడీ, ఆడియో సీడీలను హైదరాబాద్‌లో దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

 • యష్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌ (కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌)’. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వారాహి చలన చిత్రం అధినేత సాయి కొర్రపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా బిగ్‌ సీడీ, ఆడియో సీడీలను హైదరాబాద్‌లో దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

 • యష్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌ (కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌)’. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వారాహి చలన చిత్రం అధినేత సాయి కొర్రపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా బిగ్‌ సీడీ, ఆడియో సీడీలను హైదరాబాద్‌లో దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

 • యష్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌ (కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌)’. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వారాహి చలన చిత్రం అధినేత సాయి కొర్రపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా బిగ్‌ సీడీ, ఆడియో సీడీలను హైదరాబాద్‌లో దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

 • యష్‌ హీరోగా ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో కైకాల సత్యనారాయణ సమర్పణలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్‌ (కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌)’. హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ పతాకంపై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో వారాహి చలన చిత్రం అధినేత సాయి కొర్రపాటి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా బిగ్‌ సీడీ, ఆడియో సీడీలను హైదరాబాద్‌లో దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుదల చేశారు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter

మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top