ఆత్మ నిర్భర్‌ భారత్‌ కార్యక్రమం ఫలప్రదం కావాలంటే కేంద్రం ఆలోచనా విధానం మారాలన్న కేటీఆర్‌ వ్యాఖ్యలతో..

ఏకీభవిస్తాం
61% (781 votes)
ఏకీభవించం
36% (465 votes)
చెప్పలేం
3% (37 votes)
Total votes: 1283 

Back to Top