సంపన్న దేశాలతోనే పర్యావరణానికి ముప్పు ఉందన్న ప్రధాని మోదీ అభిప్రాయంతో..

ఏకీభవిస్తాం
72% (1138 votes)
ఏకీభవించం
25% (401 votes)
తటస్థం
3% (48 votes)
Total votes: 1587 

Back to Top