మెడి‘కాల్‌’ అదుర్స్‌.. | Sakshi
Sakshi News home page

మెడి‘కాల్‌’ అదుర్స్‌..

Published Sat, Feb 24 2018 11:53 AM | Updated 30 Min Ago

medical adhurs - Sakshi
1/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
2/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
3/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
4/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
5/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
6/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
7/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
8/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
9/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
10/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
11/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
12/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
13/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
14/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
15/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
16/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

medical adhurs - Sakshi
17/17

వైద్యరంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని భావి వైద్యులకు పరిచయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిష్టాత్మక మెడి‘కాల్‌’ హాస్పిటల్‌ నీడ్‌ ఎక్స్‌పో శుక్రవారం హైటెక్స్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

Advertisement
 
Advertisement