'రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలు కళకళలాడాలి. పాడిపంటలతో పులకించిపోవాలి'

Advertisement

న్యూస్ ఫ్లాష్ మంత్రి యనమల సోదరుడిపై ఫిర్యాదు Share on:

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

మీ చుట్టూ వార్తలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

‘కోతల’ పథకాలు!

Advertisement

© Copyright Sakshi 2014. All rights reserved.