'గ్రామాల్లో సంపద పెరగాలి. పెరిగిన సంపద గ్రామీణ ప్రజలకే చెందాలి'

Advertisement

సినిమా

అప్పటివరకూ అమ్మాయిలా కనిపించే ఏ స్త్రీ అయినా, అమ్మ అయిన తర్వాత దాదాపు ‘ఆంటీ’లా అయిపోతుంది.

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

ప్రతిపక్షంపై వేటు

Advertisement

© Copyright Sakshi 2015. All rights reserved.