నేటి బంగారం ధరలు (10 గ్రాములు)

22 క్యారెట్లు- రూ.66,350 24 క్యారెట్లు- రూ. 72,380

22 క్యారెట్లు- రూ.66,350 24 క్యారెట్లు- రూ. 72,380

22 క్యారెట్లు- రూ.66,350 24 క్యారెట్లు- రూ. 72,380

22 క్యారెట్లు- రూ.66,350 24 క్యారెట్లు- రూ. 72,380

22 క్యారెట్లు-రూ.66,850 24 క్యారెట్లు- రూ.72,930

22 క్యారెట్లు- రూ.66,350 24 క్యారెట్లు- రూ. 72,380

22 క్యారెట్లు- రూ.66,350 24 క్యారెట్లు- రూ. 72,380

22 క్యారెట్లు- రూ.66,500 24 క్యారెట్లు- రూ.72,530