22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66200 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72220

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66200 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72220

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66200 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72220

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66200 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72220

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66950 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 73040

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66200 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72220

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66200 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72220

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66350 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72470