22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66100 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72110

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66100 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72110

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66100 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72110

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66100 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72110

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66660 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72720

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66100 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72110

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66100 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72110

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66250 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72260