22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66500 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72550

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66500 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72550

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66500 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72550

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66500 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72550

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 67050 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 73150

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66500 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72550

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66500 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72550

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 66650 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 72700