రెడ్‌ డ్రెస్‌లో ఎర్రని మందారంలా శ్రీముఖి అందాలు

రెడ్‌ డ్రెస్‌లో ఎర్రని మందారంలా శ్రీముఖి అందాలు

రెడ్‌ డ్రెస్‌లో ఎర్రని మందారంలా శ్రీముఖి అందాలు

రెడ్‌ అండ్‌ యెల్లో దుస్తుల్లో శ్రీముఖి సోయగం

రెడ్‌ అండ్‌ యెల్లో దుస్తుల్లో శ్రీముఖి సోయగం

రెడ్‌ అండ్‌ యెల్లో దుస్తుల్లో శ్రీముఖి సోయగం

యెల్లో లాంగ్ ఫ్రాక్‌లో శ్రీముఖి ఎదురుచూపులు

యెల్లో లాంగ్ ఫ్రాక్‌లో శ్రీముఖి ఎదురుచూపులు

యెల్లో లాంగ్ ఫ్రాక్‌లో శ్రీముఖి ఎదురుచూపులు