ఈటల కుమారుడి వివాహం

 • తెలంగాణ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, జమున దంపతుల కుమారుడు నితిన్‌ వివాహం క్షమితతో మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

 • తెలంగాణ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, జమున దంపతుల కుమారుడు నితిన్‌ వివాహం క్షమితతో మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

 • తెలంగాణ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, జమున దంపతుల కుమారుడు నితిన్‌ వివాహం క్షమితతో మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

 • తెలంగాణ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, జమున దంపతుల కుమారుడు నితిన్‌ వివాహం క్షమితతో మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

 • తెలంగాణ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, జమున దంపతుల కుమారుడు నితిన్‌ వివాహం క్షమితతో మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

 • తెలంగాణ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, జమున దంపతుల కుమారుడు నితిన్‌ వివాహం క్షమితతో మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

 • తెలంగాణ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, జమున దంపతుల కుమారుడు నితిన్‌ వివాహం క్షమితతో మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

 • తెలంగాణ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, జమున దంపతుల కుమారుడు నితిన్‌ వివాహం క్షమితతో మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

 • తెలంగాణ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, జమున దంపతుల కుమారుడు నితిన్‌ వివాహం క్షమితతో మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

 • తెలంగాణ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, జమున దంపతుల కుమారుడు నితిన్‌ వివాహం క్షమితతో మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

 • తెలంగాణ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, జమున దంపతుల కుమారుడు నితిన్‌ వివాహం క్షమితతో మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

 • తెలంగాణ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, జమున దంపతుల కుమారుడు నితిన్‌ వివాహం క్షమితతో మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

 • తెలంగాణ మంత్రి ఈటల రాజేందర్, జమున దంపతుల కుమారుడు నితిన్‌ వివాహం క్షమితతో మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌ కన్వెన్షన్‌లో ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

Back to Top