ప్రకృతి ఒడిలో పక్షుల పరవశం

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

 • అసలే వేసవి తాపం.. పచ్చని ప్రకృతి.. చుట్టూ జలం.. ఇంకేముంది.. పక్షులు పరవశంతో జలకాలాటలాడుతున్నాయి. కూకట్‌పల్లి ప్రగతినగర్‌ చెరువులో  గురువారం ‘సాక్షి’ కెమెరాకు చిక్కాయి ఈ చిత్రాలు. – ఫొటోలు: నోముల రాజేశ్‌రెడ్డి 

Tags: 
Back to Top