సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

 • సినీ ఆరాధ్య దేవతలు కళ్ల ముందుకొచ్చిన వేళ.. ముద్దుగుమ్మలు అద్భుత నాట్యాలాడిన సమయాన.. సుస్వరాల సంగీతం సమ్మోహన పరచగా ప్రేక్షకులు ఆనందానుభూతులను ఆస్వాదించారు. విజయవాడ మున్సిపల్‌ స్టేడియంలో శనివారం సాయంత్రం నిర్వహించిన సోషల్‌ మీడియా సమ్మిట్‌ అవార్డ్స్‌–2018 ఇందుకు వేదికైంది. బాలీవుడ్, టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్లు కరీనా కపూర్, సమంత, సంగీత దర్శకుడు దేవీ శ్రీప్రసాద్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

Read latest News and Telugu News | Follow us on FaceBook, Twitter


మరిన్ని ఫొటోలు

Advertisement
Advertisement

*మీరు వ్యక్తం చేసే అభిప్రాయాలను ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలిస్తుంది, *అసంబద్ధమైన, వ్యక్తిగతమైన, కించపరిచే రీతిలో ఉన్న కామెంట్స్ ప్రచురించలేం, *ఫేక్ ఐడీలతో పంపించే కామెంట్స్ తిరస్కరించబడతాయి, *వాస్తవమైన ఈమెయిల్ ఐడీలతో అభిప్రాయాలను వ్యక్తీకరించాలని మనవి

Back to Top