రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం ప్రెస్మీట్

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

 • నాగచైతన్య, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హీరో హీరోయిన్లుగా సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా ఫేం కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈసినిమా ప్రస్తుతం నిర్మాణాంతర కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు తెలియజేయడానికి చిత్రయూనిట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో హీరోయిన్ దర్శకుడితో పాటు హీరో నాగార్జున కూడా పాల్గొన్నారు.

Back to Top