ఫ్యాషన్‌ ఫ్రెషర్స్‌.. పార్టీ జోష్‌

  • రేపటి డిజైన్లను అందించే యువత.. తమ ప్రతిభతో ఆకట్టుకున్నారు. నగరానికి చెందిన ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూటో డిజైన్‌ ఇన్నోవేషన్‌ (ఐడిఐ) ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ మంగళవారం నిర్వహించారు. సోమాజిగూడలోని కత్రియా హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో భావి డిజైనర్లు ర్యాంప్‌వాక్, డ్యాన్సులతో హోరెత్తించారు.

  • రేపటి డిజైన్లను అందించే యువత.. తమ ప్రతిభతో ఆకట్టుకున్నారు. నగరానికి చెందిన ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూటో డిజైన్‌ ఇన్నోవేషన్‌ (ఐడిఐ) ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ మంగళవారం నిర్వహించారు. సోమాజిగూడలోని కత్రియా హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో భావి డిజైనర్లు ర్యాంప్‌వాక్, డ్యాన్సులతో హోరెత్తించారు.

  • రేపటి డిజైన్లను అందించే యువత.. తమ ప్రతిభతో ఆకట్టుకున్నారు. నగరానికి చెందిన ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూటో డిజైన్‌ ఇన్నోవేషన్‌ (ఐడిఐ) ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ మంగళవారం నిర్వహించారు. సోమాజిగూడలోని కత్రియా హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో భావి డిజైనర్లు ర్యాంప్‌వాక్, డ్యాన్సులతో హోరెత్తించారు.

  • రేపటి డిజైన్లను అందించే యువత.. తమ ప్రతిభతో ఆకట్టుకున్నారు. నగరానికి చెందిన ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూటో డిజైన్‌ ఇన్నోవేషన్‌ (ఐడిఐ) ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ మంగళవారం నిర్వహించారు. సోమాజిగూడలోని కత్రియా హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో భావి డిజైనర్లు ర్యాంప్‌వాక్, డ్యాన్సులతో హోరెత్తించారు.

  • రేపటి డిజైన్లను అందించే యువత.. తమ ప్రతిభతో ఆకట్టుకున్నారు. నగరానికి చెందిన ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూటో డిజైన్‌ ఇన్నోవేషన్‌ (ఐడిఐ) ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ మంగళవారం నిర్వహించారు. సోమాజిగూడలోని కత్రియా హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో భావి డిజైనర్లు ర్యాంప్‌వాక్, డ్యాన్సులతో హోరెత్తించారు.

  • రేపటి డిజైన్లను అందించే యువత.. తమ ప్రతిభతో ఆకట్టుకున్నారు. నగరానికి చెందిన ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూటో డిజైన్‌ ఇన్నోవేషన్‌ (ఐడిఐ) ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ మంగళవారం నిర్వహించారు. సోమాజిగూడలోని కత్రియా హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో భావి డిజైనర్లు ర్యాంప్‌వాక్, డ్యాన్సులతో హోరెత్తించారు.

  • రేపటి డిజైన్లను అందించే యువత.. తమ ప్రతిభతో ఆకట్టుకున్నారు. నగరానికి చెందిన ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూటో డిజైన్‌ ఇన్నోవేషన్‌ (ఐడిఐ) ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ మంగళవారం నిర్వహించారు. సోమాజిగూడలోని కత్రియా హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో భావి డిజైనర్లు ర్యాంప్‌వాక్, డ్యాన్సులతో హోరెత్తించారు.

  • రేపటి డిజైన్లను అందించే యువత.. తమ ప్రతిభతో ఆకట్టుకున్నారు. నగరానికి చెందిన ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూటో డిజైన్‌ ఇన్నోవేషన్‌ (ఐడిఐ) ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ మంగళవారం నిర్వహించారు. సోమాజిగూడలోని కత్రియా హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో భావి డిజైనర్లు ర్యాంప్‌వాక్, డ్యాన్సులతో హోరెత్తించారు.

  • రేపటి డిజైన్లను అందించే యువత.. తమ ప్రతిభతో ఆకట్టుకున్నారు. నగరానికి చెందిన ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూటో డిజైన్‌ ఇన్నోవేషన్‌ (ఐడిఐ) ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ మంగళవారం నిర్వహించారు. సోమాజిగూడలోని కత్రియా హోటల్‌లో జరిగిన వేడుకలో భావి డిజైనర్లు ర్యాంప్‌వాక్, డ్యాన్సులతో హోరెత్తించారు.

Back to Top