సాక్షి కార్టూన్ (21-04-2017)

సాక్షి కార్టూన్ (21-04-2017)


అధికార వాహనానికున్న బుగ్గను తీసేశారని అధికార నివాసంలో పెట్టుకున్నారు.. లేకుంటే ఏదో వెలితిగా ఉందట!!

Back to Top