ఆంధ్రప్రదేశ్ » అనంతపురం
Advertisement
లోక్‌సభ వివరాలు
జిల్లా అనంతపురం
రాష్ట్రం ఆంధ్ర ప్రదేశ్
మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 1,747,912
పురుషులు 865,742
మహిళలు 881,938
గత ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement