అవసరమైతే పదవీ త్యాగానికి కూడా వెనుకాడరని మనవి చేసుకుంటున్నాను!

27 Aug, 2018 03:45 IST

అవసరమైతే పదవీ త్యాగానికి కూడా వెనుకాడరని మనవి చేసుకుంటున్నాను! 

Tags