22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 67300 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 73420

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 67300 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 73420

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 67300 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 73420

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 67300 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 73420

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 68000 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 74180

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 67300 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 73420

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 67300 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 73420

22 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 67450 & 24 క్యారెట్స్ (10 గ్రా): రూ. 73570