'నేను కలలుగన్న మరో ప్రపంచానికి మహిళలే మూలస్తంభాలు'
x
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు: హోం కార్టూన్కథ

సాక్షి కార్టూన్ (12-01-2017)

Sakshi | Updated: January 12, 2017 02:18 (IST)
సాక్షి కార్టూన్ (12-01-2017)
మా సీంఎకు  మంచి బుధ్ది ప్రస దించు మమ్మల్ని బుధ్దిగా చుసుకునేట్లు చూడు స్వామి

 

వ్యాఖ్యలు

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

విజేత పళని

Advertisement

© Copyright Sakshi 2017. All rights reserved. | ABC