'అవినీతి, అసత్య వార్తలు క్యాన్సర్ కన్నా ప్రమాదకరం'

Advertisement

సినిమా

చై... మస్కతి.. వర్క్.. ఇవి లేకుండా ఉండలేను!
నాకింకా చాలా జీవితం ఉంది. ఇవాళ సాధించినది రేపటికి సాదా సీదా అయిపోతుంది.

Facebook

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

EPaper

'ఫీజు' గోడు పట్టదా?

Sakshi Post

Homeguards’ Stir Intensifies, One Tries To Kill Self

Homeguards’ Stir Intensifies, One Tries To Kill Self

Advertisement

© Copyright Sakshi 2016. All rights reserved. |